YHDISTYKSESTÄ:


 

 


  

 


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Pulit ry. Yhdistyksen virallinen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toiminta-alue on Suomi. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä unkarilaisen paimenkoirarodun, pulin, harrastusta.

Yhdistys edistää pulin rodunomaisen luonteen, monipuolisten käyttöominaisuuksien ja hyvän terveyden ylläpitämistä, koiran pitkää elinikää sekä rodunomaista rakennetta ja ulkonäköä. Yhdistys pyrkii tuomaan rotua esiin ensisijaisesti monipuolisena harrastuskoirana. Yhdistys pyrkii toimintakykynsä mukaan vaikuttamaan siihen, että rodun geenipohja on mahdollisimman laaja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

* etsii ja jakaa tietoa rodusta, sen alkuperästä ja historiasta ja dokumentoi rodun nykyisyyttä
* pyrkii olemaan vuorovaikutuksessa luonne-, koe- ja ulkomuototuomareiden sekä muiden koirien luonteeseen, terveyteen, jalostukseen, koiraurheiluun ja -harrastuksiin sekä ulkonäköön vaikuttavien toimijoiden ja asiantuntijoiden sekä rodusta kiinnostuneiden kanssa
* pyrkii seuraamaan koiriin liittyvää tieteellistä tutkimusta
* pyrkii järjestämään tiedotustapahtumia, neuvontaa, koulutusta, luentoja, koe- ja kilpailutoimintaa, leirejä, näyttelyitä ja muita samantyyppisiä tapahtumia
* tekee yhteistyötä Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n, Unkarinpaimenkoirat ry:n, ja muiden kotimaisten ja ulkomaisten vastaavien yhdistysten kanssa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

* kerää jäsenmaksua
* voi asianmukaisella luvalla toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia ja juhlia sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja
* on oikeutettu omistamaan toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta

3. Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi hakea jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Hallituksen ei tarvitse perustella jäsenhakemuksen hyväksymistä tai hylkäämistä.

Jäsenet voivat olla vuosi-, perhe-, kunnia- tai pentujäseniä.
Vuosijäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö.
Perhejäseneksi voi liittyä henkilö ruokakunnasta, josta joku on yhdistyksen vuosi- tai kunniajäsen.
Perhejäsenet eivät saa erikseen yhdistyksen tiedotuspostia.
Hallituksen esityksestä ja varsinaisen kokouksen päätöksellä voidaan kutsua kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat huomattavasti edistäneet tai tukeneet yhdistyksen toimintaa.
Pentujäseneksi voi koirankasvattaja ilmoittaa kasvattiensa omistajat näiden suostumuksella. Ensimmäisen vuoden jälkeen pentujäsenyys muutetaan vuosijäsenyydeksi, jäsenen niin halutessaan.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kesäkuun loppuun mennessä tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, mikäli hallitus katsoo hänen vahingoittaneen tai haitanneen yhdistystä.

Erottamispäätös tapahtuu aina suljetulla lippuäänestyksellä.

Erottamispäätös tulee toimittaa erotettavalle kirjallisena mahdollisimman pian.

Erotettu jäsen on oikeutettu vetoamaan yhdistyksen kokoukseen erottamispäätöksestä. Tämä tapahtuu jättämällä valituskirjelmä hallitukselle neljäntoista (14) päivän kuluessa erotettavan saatua tiedon erottamispäätöksestä tiedonantopäivää lukuun ottamatta. Valitus käsitellään lähinnä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. Hallituksen päätös jää voimaan, mikäli vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä sitä kannattaa. Eronneella tai erotetulla henkilöllä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen varoihin tai omaisuuteen.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Vuosi- ja perhejäseniltä perittävän mahdollisen liittymismaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun ja pentujäsenten maksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) muuta varsinaista jäsentä sekä yksi (1) varajäsen.

Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi.

Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Puheenjohtajan toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi. Hallituksen jäsenistä kaksi varsinaista ja yksi varajäsen on erovuorossa vuosittain. Yhdistyksen ensimmäisen toimintavuoden jälkeen erovuoroiset valitaan arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Varajäsen on mukana hallituksen kokouksissa. Mikäli hallitus on täysilukuisena paikalla, varajäsen on ilman äänivaltaa, muussa tapauksessa hän voi astua poissaolevan jäsenen tilalle.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi pitää kokouksia sähköpostitse kaikkien jäsenten siihen suostuessa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksellä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain yhden (1) varsinaisen kokouksen.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-toukokuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 16 vuotta täyttäneellä vuosi-, perhe-, kunnia- tai pentujäsenellä yksi (1) ääni. Äänioikeutettu yhdistyksen jäsen voi halutessaan luovuttaa valtakirjalla äänensä toiselle yhdistyksen äänioikeutetulle jäsenelle. Yksi (1) äänioikeutettu jäsen voi käyttää vain yhtä valtakirjaa.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kutsu on toimitettava jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai yhdistyksen julkaisussa. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

11. Varsinainen kokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. hyväksytään toimintasuunnitelma
8. vahvistetaan talousarvio ja jäsenmaksut
9. valitaan hallitukselle puheenjohtaja
10. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
11. valitaan tilintarkastaja ja hänelle yksi (1) varatilintarkastaja
12. käsitellään muut, kirjallisesti esitetyt asiat
13. käsitellään muut hallituksen esittämät asiat
14. kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Keskustelukulttuuri yhdistyksessä
Erimielisyydet pyritään sovittelemaan ensisijaisesti keskustelemalla.
Jäsenet kunnioittavat toisiaan ja toistensa mielipiteitä.
Yhdistys pyrkii esiintymään yhtenäisenä ulospäin.

13. Sääntäjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

14. Yhdistyslaki

Muilta kuin sääntöjen mainitsemin osin noudatetaan yhdistyslakia ja sen määräyksiä.